Žemaitės g. 17, Šiauliai
8:00-19:00
Didžiausias įvertinimas - Jūsų šypsena
Dantų šaknų kanalų pergydymas: misija įmanoma

Dantų šaknų kanalų pergydymas: misija įmanoma

„Negyvi“ – taip liaudiškai vadinami dantys, kuriems buvo atliktas endodontinis gydymas. 

Sveiki džiaugsmingai sulaukę pavasario

Sveiki džiaugsmingai sulaukę pavasario!

Kovas - ne tik pavasario pradžios, bet ir pasaulinės burnos sveikatos mėnuo.

burnos higienos taisyklės

Penkios burnos higienos taisyklės

Vos penkios taisyklės, kurios leist turėti puikią burnos higienos būklę

Pripažinimas mūsų specialistei Agnei Markevičienei

Pripažinimas mūsų specialistei

Geriausia estetinio plombavimo specialistė Šiaurės Lietuvoje - Dantidos gydytoja Agnė Markevičienė

Mes jau dirbame

Mes jau dirbame

Mes jau dirbame!

Maloniai laukiame Jūsų darbo dienomis 8-19val

adresu Žemaitės g. 17, Šiauliai.

Išankstinė registracija telefonu 865521155

Ho­li­vu­di­nė šyp­se­na

Ho­li­vu­di­nė šyp­se­na

Pir­mas žings­nis ke­ly­je į to­bu­lą šyp­se­ną yra tin­ka­ma dan­tų prie­žiū­ra. Pap­ras­ta tai­syk­lė, ku­rios rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti – kas­die­nis dan­tų va­ly­mas. Dau­gu­ma mū­sų pa­gei­dau­ja tu­rė­ti bal­tus lyg per­lai dan­tis.

Kuo pa­keis­ti ne­tek­tą dan­tį?

Kuo pa­keis­ti ne­tek­tą dan­tį?

Pat­rauk­liai at­ro­dan­tys svei­ki dan­tys yra la­bai svar­būs ge­rai mū­sų sa­vi­jau­tai. Dan­tų neiš­sau­go­ju­sio žmo­gaus lau­kia gau­sy­bė ne­pa­to­gu­mų.

Sveiki dantys plati sypsena

Svei­ki dan­tys – pla­ti šyp­se­na

Ar žmo­gus pa­trauk­lus, pri­klau­so ir nuo jo dan­tų. Tas, ku­rio dan­tys yra svei­ki ir ge­rai pri­žiū­rė­ti, švy­tė­te švy­ti ir pa­si­ti­ki sa­vi­mi. Ty­ri­mai pa­tvir­ti­na, kad ge­rai pri­žiū­rė­ti dan­tys pa­da­ro tei­gia­mą įspū­dį

Nuskėlę dantį nelaukite dantukų fėjos

Nuskėlę dantį nelaukite dantukų fėjos

 Dan­tų pa­žei­di­mai ga­li bū­ti ne­tgi pa­vo­jin­ges­ni nei ki­ti kū­no su­ža­lo­ji­mai, nes dan­tys ne­su­gy­ja kaip ki­ti kau­lai, o pa­sek­mės ga­li bū­ti jun­ta­mos vi­są gy­ve­ni­mą.

Mie­gas tam­pa iš­sva­jo­ta pra­ban­ga

Mie­gas tam­pa iš­sva­jo­ta pra­ban­ga

Žmo­gus mie­go ka­ra­lys­tė­je pra­lei­džia be­veik treč­da­lį sa­vo gy­ve­ni­mo. Nuo mie­go ko­ky­bės pri­klau­so jo fi­zi­nė ir emo­ci­nė bū­se­na.

Susisiekite su mumis

Ačiū. Su Jumis darbo valandomis susisieks mūsų darbuotojai