Džiaugiamės daugiau nei
1000 sugrąžintų šypsenų

Dantų balinimas

 • Balinimas kapomis namuose
 • Balinimas kabinete (ofisinis)
 • Balinimas BEYOND sistema
Protinga atidėti mokėjimus, o ne šypseną!
inbank odontologinės paslaugos išsimokėtinai

Dantų balinimas – tai dantų spalvos šviesinimas, naudojant cheminius preparatus.
Tra­di­ciš­kai dan­tys ba­li­na­mi van­de­ni­lio ar­ba kar­ba­mi­do pe­rok­si­du. Kar­ba­mi­do pe­rok­si­das iš lė­to sky­la bur­no­je į van­de­ni­lio pe­rok­si­dą (rea­guo­da­mas su van­de­niu iš sei­lių). Už­te­ptas ant dan­tų, pe­rok­si­das sky­la į van­de­nį ir lais­vą­jį de­guo­nį. Bū­da­mas che­miš­kai la­bai ak­ty­vus, ok­si­duo­da­ma­sis jis skai­do di­des­nius or­ga­ni­nius jun­gi­nius į smul­kes­nius. Di­de­lės mo­le­ku­lės dan­tų ema­lio vi­du­je yra pig­men­tuo­ti jun­gi­niai. Vei­kia­mi de­guo­nies, jie sky­la į trum­pes­nes ang­lies gran­di­nes tu­rin­čius jun­gi­nius. Spal­vą tu­rin­tys jun­gi­niai iš­bą­la.

Balinimas namuose

Dantų balinimas kapomis yra populiariausias būdas balinti dantis. Tai pigesnė procedūra nei dantų balinimas odontologo kabinete. Be to, tas pačias kapas galima naudoti ir pakartotinio balinimo metu, taip pat į jas galima įdėti dantų jautrumą mažinančios medžiagos po balinimo procedūrų.

Kaip  vyksta balinimas namuose?

 • Odontologas nuima dantų atspaudus.
 • Technikų laboratorijoje gaminamos individualios dantų kapos. Ka­pos yra elastingos ir ne­su­ke­lia bur­no­je dis­kom­for­to jaus­mo, ap­sau­go ap­lin­ki­nius au­di­nius nuo pa­žei­di­mų.
 • Išsivalius dantis ir  įs­pau­dus į kapų vi­dų ba­li­na­mo­sios že­lė, kapos už­de­da­mos ant dan­tų. Laikoma pagal gamintojo rekomendacijas. Na­mie sau­gu­mo su­me­ti­mais nau­do­ja­mos silp­nes­nės kon­cent­ra­ci­jos ba­li­ni­mo me­džia­gos.
 • Dantys ir kapos praskalaujamos vandeniu.
 • Procedūra kartojama 10-14 kartų

Kabinetinis (ofisinis) dantų balinimas

Dantų balinimas odontologijos klinikoje yra brangesnis, bet greitesnis būdas lyginant su dantų balinimu namuose.
Procedūra paprastai užtrunka 1 valandą. Rezultatas matomas iš karto – dantys tampa keliais tonais baltesni.
Priklausomai nuo dantų spalvos, rekomenduojama atlikti 2 – 3 dantų balinimo procedūras.

Kaip tai vyksta?

 • Izoliuojamos dantenos , kad balinimo medžiaga nepatektų ant jų
 • Dantys padengiami balinimo geliu (stipresnės koncentracijos nei balinant namuose)
 • Balinimo gelio veikimas gali būti aktyvinamas lempos šviesa
 • Išbalinti dantys padengiami nujautrinančiu geliu .

Svar­bu pri­si­min­ti, kad iš­ba­lin­ti ga­li­ma tik na­tū­ra­lius dan­tis. Plom­bos, negyvi dantys, pro­te­zai, vai­ni­kė­liai į ba­li­ni­mo me­džia­gą ne­rea­guo­ja. O plombavimas ir protezavimas turi būti atliekami po balinimo, praėjus mažiausiai dviems savaitėms, kad iš dentino visiškai pasišalintų peroksido likučiai, kurie trukdo plombų adhezijai su danties paviršiumi ir stabilizuotųsi danties spalva.

Po dantų balinimo vyksta lėtas spalvos grįžimas, todėl po tam tikro laiko daliai pacientų reikalingos kartotinės dantų balinimo procedūros. Dantų spalvos pokyčiai trejus metus po balinimo išlieka 63 proc. pacientų ir mažiausiai 35 proc. pacientų dantų spalvos pokyčiai išlieka septynerius metus. Dantų balinimo prognozė priklauso nuo paciento burnos higienos ir sąlyčio su dažančiais reagentais (pvz., rūkymas, kavos, arbatos, natūralių sulčių, raudonojo vyno vartojimas).

Vidinis pavienių dantų balinimas

Dantų balinimo priemonės neveikia negyvybingų (gydytais datų šaknų kanalais), todėl tokie dantys yra balinami iš vidaus. Balinamoji medžiaga yra įvedama į danties šaknies kanalą ir paliekama savaitei. Procedūra kartojama 4-6 kartus. Kadangi negyvybingų dantų balinimo procesas yra grįžtamas, endodontinį dantų balinimą tenka kartoti kas keleri metai. Norint pakeisti tokio danties spalvą visam laikui, rekomenduojamas danties protezavimas vainikėliu.

Dantų balinimo šalutinis poveikis ir komplikacijos

Stiprių pakenkimų nebūna, bet balinami dantys neišvengiamai minkštėja. Todėl po procedūrų naudojami fluorido preparatai dantų kietumui grąžinti. Balinami dantys ne tik minkštėja, bet ir greičiau dyla. Dantų balinimą spartinant šiluma – lempomis, lazeriu, procesas paspartėja, bet išauga ir rizika. Ir priešingai, kuo dantys balinami švelniau, palengva, kuo mažesnės koncentracijos preparatas, tuo mažiau jie pažeidžiami. Svarbiausia procedūrą patikėti profesionalams.
Odon­to­lo­gas pa­rinks tin­ka­miau­sią bū­dą, įspės apie ri­zi­ką, pa­tars, kaip elg­tis iš­ba­li­nus dan­tis.

Prieš ba­li­nant dan­tis bū­ti­na nu­va­ly­ti dan­tų ap­na­šas ir ak­me­nis, tad bū­ti­na ap­si­lan­ky­ti pas bur­nos hi­gie­nis­tą.

Ša­lu­ti­niai reiš­ki­niai yra lai­ki­ni: ga­li pa­di­dė­ti dan­tų jaut­ru­mas ir švel­niai su­dirg­ti minkš­tie­ji bur­nos au­di­niai, ypač dan­te­nos. Abu šie reiš­ki­niai yra lai­ki­ni ir bai­gus ba­li­ni­mą praei­na po 1-3 die­nų.

Dantų balinimą atliekantys specialistai

Burnogs higienistė Indrė Tuzinienė

Indrė
Tuzinienė

Burnos higienistė

Burnogs higienistė Laura Rupšė

Laura
Rupšė

Burnos higienistė

Burnogs higienistė Aistė Lukošiūnaite

Aistė
Lukošiūnaitė

Burnos higienistė

Dantų balinimo atvejai

Prieš
Po