Ar žmo­gus pa­trauk­lus, pri­klau­so ir nuo jo dan­tų. Tas, ku­rio dan­tys yra svei­ki ir ge­rai pri­žiū­rė­ti, švy­tė­te švy­ti ir pa­si­ti­ki sa­vi­mi. Ty­ri­mai pa­tvir­ti­na, kad ge­rai pri­žiū­rė­ti dan­tys, kaip ir ran­kos, oda, fi­gū­ra ar plau­kai, pa­da­ro tei­gia­mą įspū­dį. Pa­si­ti­kė­ji­mo ku­pi­na šyp­se­na ro­do, kad esa­te pra­na­šes­ni ir pro­fe­si­nia­me, ir as­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me.

Te­rei­kia dvie­jų sa­vai­čių
Yra ry­šys tarp blo­gos bur­nos svei­ka­tos ir sun­kių bend­ros svei­ka­tos su­tri­ki­mų. Dėl ne­pa­kan­ka­mos bur­nos hi­gie­nos su­si­da­ro ža­lin­gų bak­te­ri­jų sluoks­niai, va­di­na­mo­sios dan­tų ap­na­šos, ypač tarp krū­mi­nių dan­tų ir dan­te­nų ki­še­nė­se. Ap­na­šos su­ke­lia dan­tų ėduo­nį (ka­rie­są) ir dan­te­nų už­de­gi­mą (gin­gi­vi­tą), o šie sa­vo ruož­tu – lė­ti­nes bur­nos li­gas pe­rio­don­ti­tą (pa­ro­don­to­zę) ir pul­pi­tą, ku­rie su­si­lpni­na imu­ni­nę sis­te­mą ir pri­si­de­da prie sun­kių svei­ka­tos su­ti­ki­mų, pvz., in­sul­to, in­fark­to, dia­be­to ir kt.

Dau­gu­mos dan­tų ir dan­te­nų li­gų prie­žas­tis yra dan­tų ap­na­šos. Ne­nu­va­lius jų, jau po dvie­jų sa­vai­čių at­si­ran­da pir­mie­ji dan­te­nų už­de­gi­mo po­žy­miai, o 14-21 die­ną iš­si­vys­to gin­gi­vi­tas – dan­te­nų už­de­gi­mas, pa­si­reiš­kian­tis dan­te­nų krau­ja­vi­mu, pa­bur­ki­mu.
Dan­tų va­ly­mas dan­tų še­pe­tė­liu, pa­sta, tarp­dan­čių ir lie­žu­vio va­ly­mas, dan­te­nų ma­sa­ža­vi­mas, bur­nos ska­la­vi­mas yra as­mens bur­nos hi­gie­nos da­lis, ku­rią at­lie­ka pa­ts žmo­gus. Ta­čiau jis ne­ga­li nu­va­ly­ti kie­to­jo dan­tų ap­na­šo. Jis pa­ša­li­na­mas at­lie­kant pro­fe­sio­na­lią bur­nos hi­gie­nos pro­ce­dū­rą.

Pro­fi­lak­ti­ka pra­si­de­da nuo pir­mo­jo dan­tu­ko
Nie­ka­da ne­vė­lu pra­dė­ti rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta, bet jei­gu pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nių ima­ma­si nuo pat vai­kys­tės, tai lei­džia iš­sau­go­ti ne tik dan­tis, bet ir svei­ka­tą net iki se­nat­vės.

Pir­mas ap­si­lan­ky­mas pas odon­to­lo­gą tu­rė­tų bū­ti iš­dy­gus pir­ma­jam dan­tu­kui. Tai pui­ki pro­ga vai­kui su­si­pa­žin­ti su odon­to­lo­go ka­bi­ne­tu ir per­so­na­lu, sie­kiant vė­liau iš­veng­ti dan­tų gy­dy­mo bai­mės. Pro­fi­lak­tiš­kai pa­tik­rin­ti vai­ką pas odon­to­lo­gą nu­ves­ki­te ne re­čiau nei kas pus­me­tį. Po­žiū­ris, kad pie­ni­niai dan­tys ne­ver­ti rū­pes­tin­gos prie­žiū­ros ir dė­me­sio, yra be­vil­tiš­kai pa­se­nęs. In­fek­ci­ja pie­ni­niuo­se dan­ty­se ga­li pa­žeis­ti nuo­la­ti­nių dan­tų užuo­maz­gas.
Dan­tų svei­ka­ta la­bai svar­bi dar ir to­dėl, kad dan­tys su­si­ję su vi­so or­ga­niz­mo svei­ka­ta. Blo­gai su­kram­ty­tas mais­tas su­ke­lia virš­ki­ni­mo pro­ble­mų, dan­tų ne­te­ki­mas ga­li su­kel­ti žan­di­kau­lio są­na­rio skaus­mus, traš­ke­sį, gal­vos skaus­mą. Dan­te­nų li­gos ga­li pa­di­din­ti šir­dies in­fark­to ri­zi­ką, nėš­čioms mo­te­rims – per­si­lei­di­mą ar prieš­lai­ki­nį gim­dy­mą.

Gra­žių dan­tų svei­ka­tos pa­grin­das:

  • Rei­kia va­ly­ti dan­tis, tarp­dan­čius ir lie­žu­vį du kar­tus per die­ną.
  • Bū­ti­na lan­ky­tis pas odon­to­lo­gą bent kar­tą per me­tus.
  • Re­ko­men­duo­ja­ma lan­ky­tis pas bur­nos hi­gie­nis­tą bent du kar­tus per me­tus nu­va­ly­ti dan­tis.
  • Nei dan­tų va­ly­mo daž­nis, nei truk­mė sa­vai­me nė­ra svar­būs. Vis­kas pri­klau­so nuo to, kaip va­lo­ma. Kiek­vie­nas žmo­gus skir­tin­gai pa­sie­kia, kad jo dan­tys bū­tų šva­rūs. Ge­riau kar­tą per die­ną la­bai ge­rai iš­si­va­ly­ti dan­tis, nei tris kar­tus bet kaip.

Ge­di­mai ne­pa­vel­di­mi
Ne­tei­sin­ga ma­ny­ti, kad šei­mo­je dan­tų ge­di­mas yra pa­vel­di­mas. Nei ka­rie­sas, nei dan­tų už­de­gi­mas nė­ra pa­vel­di­mos li­gos. Net­gi pa­vel­dė­jus dan­tų ar dan­te­nų au­di­nio silp­nu­mą, tai­syk­lin­ga bur­nos hi­gie­na ga­li pa­dė­ti iš­sau­go­ti svei­kus dan­tis.
Dan­te­nų krau­ja­vi­mas nė­ra nor­ma­lus reiš­ki­nys ir ne­rei­kia ma­ny­ti, kad su­si­žei­dė­te va­ly­da­mi ar Jums vi­sa­da krau­juo­ja dan­te­nos. Tai vie­nas iš už­de­gi­mo po­žy­mių, ku­rį leng­viau­siai ga­li­te pa­ste­bė­ti.

Jei dan­tų ne­skau­da ir dan­te­nos ne­krau­juo­ja, tai dar ne­reiš­kia, kad bur­na yra svei­ka. Pe­rio­don­ti­tas, blo­gas kva­pas bei pra­di­nis ėduo­nis nė­ra skaus­min­gi. Tarp­dan­čiuo­se esan­čios ap­na­šos ga­li il­gai bū­ti ne­pas­te­bė­tos.
Blo­gas bur­nos kva­pas ga­li bū­ti ne tik dan­tų, bet ir skran­džio li­gų pa­sek­mė. Jei ne­ser­ga­te skran­džio li­go­mis, blo­gą bur­nos kva­pą nu­le­mia ap­na­šas su­ke­lian­čios bak­te­ri­jos, ku­rios vei­sia­si tarp­dan­čiuo­se, dan­te­nų ki­še­nė­se ir ant lie­žu­vio, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai var­to­ja­mas ta­ba­kas, al­ko­ho­lis, ka­va, čes­na­kas, svo­gū­nai ir pa­na­šus ašt­rų kva­pą tu­rin­tis mais­tas.

Še­pe­tė­lio ir pa­stos ne­pa­kan­ka
Jo­kia dan­tų pa­sta nė­ra ste­buk­lin­ga. Daug svar­biau ne tai, ko­kią dan­tų pa­stą ar še­pe­tė­lį nau­do­ja­me, bet kaip va­lo­me.
Dan­tų še­pe­tė­lis ne­pa­kan­ka­mai iš­va­lo kraš­tą pa­lei dan­te­nas ir vi­siš­kai neiš­va­lo tarp­dan­čių. Be to, dau­gu­mos dan­tų še­pe­tė­lių še­re­liai yra per kie­ti ir per sto­ri, o gal­vu­tės – per di­de­lės. Itin skru­pu­lin­gai va­lant dan­tis, at­si­ran­da dan­te­nų ir kak­le­lių pa­žei­di­mų.
Jei pa­ste­bė­jo­te, kad prie dan­te­nų kraš­to at­si­ra­do gels­va ar rus­va dė­mė ir dan­tys ta­po jaut­res­ni, nu­sto­ki­te šveis­ti dan­tis. Kuo stip­riau spau­džia­te še­pe­tė­lį ir kuo kie­tes­ni še­pe­tė­lio še­re­liai, tuo dau­giau pa­žei­džia­te dan­tis ir dan­te­nas, iš­ryš­ki­na­te ru­das dė­mes, nes tai ne kas ki­ta, tik nu­try­nus pa­vir­ši­nį bal­tą dan­ties sluoks­nį – ema­lį – at­si­vė­ręs den­ti­nas. Ka­dan­gi jis minkš­tes­nis už ema­lį, nu­si­dė­vi dar grei­čiau ir at­si­ran­da dan­tų jaut­ru­mas, nes at­si­ve­ria ka­na­lė­liai, pro ku­riuos pa­te­kęs šal­tas ar sal­dus mais­tas ar­ba gė­ri­mai dir­gi­na dan­ties ner­vų ga­lū­nė­les ir su­ke­lia skaus­mą.

Tam, kad iš­va­ly­tu­mė­te dan­tų še­pe­tė­lio ne­pa­sie­kia­mas vie­tas, nau­do­ki­te tarp­dan­čių še­pe­tė­lius. Krū­mi­nių dan­tų ga­li­nį pa­vir­šių ir gum­bu­rė­lius ge­rai nu­va­lo vie­no dan­ties še­pe­tė­lis. Taip pat jis bū­ti­nas tiems, ku­rie ne­šio­ja bre­ke­tus.

Ypa­tin­gą dė­me­sį bur­nos hi­gie­nai tu­ri skir­ti tie, ku­riems yra įsrieg­ti bur­nos imp­lan­tai ar pro­te­zuo­ti dan­tys. Klai­din­ga ma­ny­ti, kad įsrie­gus me­ta­li­nius dan­tų imp­lan­tus į kau­lą dan­tų va­ly­ti iš­vis ne­be­rei­kės, nes jie dirb­ti­niai. Tik nuo mū­sų pa­čių pri­klau­so, kaip il­gai imp­lan­tai ir pro­te­zai tar­naus.