Pat­rauk­liai at­ro­dan­tys svei­ki dan­tys yra la­bai svar­būs ge­rai mū­sų sa­vi­jau­tai. Dan­tų neiš­sau­go­ju­sio žmo­gaus lau­kia gau­sy­bė ne­pa­to­gu­mų. Nees­te­tiš­ka iš­vaiz­da to­li gra­žu nė­ra di­džiau­sia bė­da – iš­ky­la grės­mė vi­so or­ga­niz­mo veik­lai.

Ne tik dėl gro­žio

Ne vi­si ga­li pa­si­gir­ti gra­žia šyp­se­na. Tik­rai ne vie­no bur­no­je yra tuš­čių tar­pe­lių – trūks­ta vie­no ar ke­lių dan­tų, ku­rie yra iš­rau­ti ar iš­kri­tę. At­ro­do, kas čia to­kio – tu­ri­me jų dar ne vie­ną de­šim­tį, ta­čiau mo­tu­lė gam­ta ne vel­tui mums į bur­ną pri­bė­rė tiek dan­tų – ji pui­kiai pa­skai­čia­vo, kiek ir ko­kių rei­kia mais­tui tin­ka­mai su­smul­kin­ti. Ge­rai ne­suk­ram­ty­tą mais­tą sun­kiau virš­kin­ti, to­dėl ga­li su­trik­ti virš­ki­na­mo­jo trak­to dar­bas. Pra­ra­dus krū­mi­nius dan­tis, pa­že­mė­ja są­kan­džio aukš­tis, nu­si­dė­vi prie­ki­niai dan­tys, ima traš­kė­ti, skau­dė­ti apa­ti­nio žan­di­kau­lio są­na­rys. Smar­kiai pa­si­kei­čia iš­vaiz­da – pa­dau­gė­ja vei­do raukš­lių, įkrin­ta skruos­tai. Nuo dan­tų skai­čiaus pri­klau­so, kaip aiš­kiai ga­li­te iš­tar­ti žo­džius. Dan­tų ne­te­kę žmo­nės ven­gia šyp­so­tis, su­si­du­ria su psi­cho­lo­gi­nė­mis pro­ble­mo­mis, kei­čia­si kal­bos ma­nie­ra.

Pro­te­zai ar imp­lan­tai?

Iši­ma­mi dan­tų pro­te­zai – kas­die­nis dau­gy­bės so­li­daus am­žiaus žmo­nių pa­ly­do­vas jau dau­ge­lį me­tų. Tie­sa, jau yra ir pra­na­šes­nių dan­tų pa­kai­ta­lų – dan­tų imp­lan­tų. Pa­cien­tams, ku­rie dėl trau­mos, li­gos ar ka­rie­so pra­ra­do vie­ną ar dau­giau dan­tų, ga­li bū­ti įsrie­gia­mi imp­lan­tai.

Dan­ties imp­lan­tas – tai ne­di­de­lis ti­ta­no ga­ba­lė­lis, įtvir­ti­na­mas į žan­di­kau­lį pra­ras­to dan­ties šak­nies vie­to­je. Imp­lan­tas įsrie­gia­mas į kau­lą chi­rur­gi­niu bū­du, nau­do­jant vie­ti­nius anes­te­ti­kus. Nus­ta­ty­ta, kad kau­las tvir­tai su­si­jun­gia su ti­ta­nu. Už­gi­jus žaiz­dai, dirb­ti­nė šak­nis tam­pa pa­grin­du, prie ku­rio tvir­ti­na­mi at­ski­ri dan­tų vai­ni­kė­liai ar ke­le­tą dan­tų api­man­tys til­tai. Dan­tų imp­lan­tai ga­li bū­ti nau­do­ja­mi įvai­rio­se si­tua­ci­jo­se: vie­nam dan­čiui at­kur­ti (to­kiu at­ve­ju ne­rei­kia šli­fuo­ti gre­ti­mų dan­tų), fik­suo­tam til­tui lai­ky­ti, ga­li­ma at­si­sa­ky­ti iši­ma­mų pro­te­zų, pa­kei­čiant pra­ras­tus dan­tis imp­lan­tais, ar­ba ga­li­ma sta­bi­li­zuo­ti tu­ri­mus iši­ma­mus pro­te­zus.

Imp­lan­tai per­duo­da kram­ty­mo jė­gą žan­di­kau­liui, o tai pa­de­da iš­sau­go­ti kau­lą. Tai vie­nas svar­biau­sių pri­va­lu­mų.

Nuo ko pra­dė­ti?

Dan­tų imp­lan­ta­vi­mas – tai ko­man­di­nis pa­cien­to, bur­nos chi­rur­go ir pro­te­zuo­jan­čio gy­dy­to­jo dar­bas.

Imp­lan­tuo­jan­tis gy­dy­to­jas iš­ti­ria bur­nos ert­mę, kau­lo kie­kį ir pa­ren­ka rei­kia­mą gy­dy­mą, pro­te­zuo­jan­tis gy­dy­to­jas su­da­ro trūks­ta­mų dan­tų at­kū­ri­mo pla­ną. Pa­gal tai, ko­kį pro­te­zo ti­pą pa­si­rinks pa­cien­tas, nu­spren­džia­ma, kiek, kur ir ko­kių imp­lan­tų rei­kia.

Tuo­met į kau­lą įsrie­gia­mas imp­lan­tas, nau­do­jant vie­ti­nį nu­skaus­mi­ni­mą. Po ope­ra­ci­jos praė­jus 7-10 die­nų iši­ma­mi siū­lai ir pra­si­de­da gi­ji­mo pro­ce­sas, ku­ris pa­pras­tai trun­ka 4 mėn. (apa­ti­nia­me žan­di­kau­ly­je pa­kan­ka ir 3 mėn.). To­liau at­lie­ka­ma ne­di­de­lė ope­ra­ci­ja, ati­den­giant imp­lan­to vir­šū­nę, prie ku­rios gy­dy­to­jas pri­tvir­ti­na at­ra­mą, ant ku­rios vė­liau bus pri­tvir­tin­tas dan­tis ar­ba til­tas. Tai trum­pa pro­ce­dū­ra, ku­ri at­lie­ka­ma nau­do­jant vie­ti­nį nu­skaus­mi­ni­mą. Pas­ku­ti­nė gy­dy­mo fa­zė – pro­te­za­vi­mas. Gy­dy­to­jas nui­ma imp­lan­tų at­spau­dą, pa­gal ku­rį bus ga­mi­na­mi pro­te­zai. Ge­ram es­te­ti­niam re­zul­ta­tui pa­siek­ti ga­li pri­reik­ti ke­le­to vi­zi­tų. Bai­gus pro­te­zuo­ti, dan­tys at­ro­dys na­tū­ra­liai. Gy­dy­mo lai­ko­tar­piu pa­cien­tas tu­ri ne­šio­ti lai­ki­ną pro­te­zą.

Imp­lan­tuo­ti ga­li ir bend­ro­sios pra­kti­kos odon­to­lo­gai, bet ge­riau­si re­zul­ta­tai pa­sie­kia­mi, kai imp­lan­tus įsrie­gia gy­dy­to­jai spe­cia­lis­tai – vei­do ir žan­di­kau­lių sri­ties chi­rur­gai, bur­nos chi­rur­gai ir pe­rio­don­to­lo­gai.

Kad imp­lan­tas pri­gy­tų, rei­kia pa­kan­ka­mo kau­lo au­di­nių kie­kio. Kai ku­rių pa­cien­tų kau­lo au­di­nių ne­pa­kan­ka, tad kau­lą rei­kia at­kur­ti. Žmo­nėms, ne­se­niai ne­te­ku­siems vie­no ar ke­le­to dan­tų, pla­nuo­jant ir at­lie­kant dan­tų imp­lan­ta­ci­ją pro­ble­mų pa­pras­tai neiš­ky­la. Žan­di­kau­lio kau­las bū­na svei­kas, ne­su­tir­pęs, į jį ga­li­ma įsrieg­ti vie­ną ar ke­le­tą rei­kia­mo dy­džio ir dia­met­ro imp­lan­tų. Kai žmo­gui dėl pe­rio­don­to li­gos ar se­niai iš­rau­tų dan­tų su­tir­pęs žan­di­kau­lio kau­las ar­ba trau­mos me­tu pra­ras­ti dan­tys, rei­ka­lin­gos pa­pil­do­mos chi­rur­gi­nės in­ter­ven­ci­jos pra­ras­tam kau­lo tū­riui ir for­mai at­kur­ti.

Vir­šu­ti­nia­me žan­di­kau­ly­je at­lie­ka­ma si­nu­so dug­no (ori­nės ert­mės) pa­kė­li­mo ope­ra­ci­ja – pa­di­di­na­mas žan­di­kau­lio ke­te­ros aukš­tis, į si­nu­so dug­ną pri­de­dant kau­lo. Po šios ope­ra­ci­jos lau­kia­ma 6-9 mė­ne­sius, kol įdė­tas kau­las per­si­tvar­ko – apau­ga krau­ja­gys­lė­mis ir tam­pa nuo­sa­vu. Tuo­met jau ga­li­ma įsrieg­ti imp­lan­tus.

Apa­ti­nia­me žan­di­kau­ly­je, kai ke­te­ra la­bai plo­na ir į ją tech­niš­kai neį­ma­no­ma įsrieg­ti imp­lan­to, at­lie­ka­mas kau­lo blo­ko per­so­di­ni­mas. Tai ope­ra­ci­ja, ku­rios me­tu kau­lo ga­ba­lė­lis iši­ma­mas iš vie­nos žan­di­kau­lio ar ki­tos kū­no vie­tos ir pri­tvir­ti­na­mas to­je žan­di­kau­lio vie­to­je, ku­rio­je pla­nuo­ja­ma imp­lan­ta­ci­ja.

Jei­gu kau­lo li­kę la­bai ma­žai, žan­di­kau­lis – vi­sai be­dan­tis, ga­li­ma srieg­ti mi­ni imp­lan­tus. Svar­bu, kad na­tū­ra­lūs dan­tys ir au­di­niai ap­link imp­lan­tus bū­tų svei­ki.

Kai­ną le­mia dau­ge­lis da­ly­kų

Gy­dy­mo kai­ną le­mia tai, kiek imp­lan­tų rei­kia įsrieg­ti, kiek trūks­ta­mų dan­tų at­sta­ty­ti, ko­kie imp­lan­tai bus pa­si­rink­ti ir pa­pil­do­mos kau­lo at­sta­ty­mo pro­ce­dū­ros, ku­rių ga­li pri­reik­ti prieš imp­lan­ta­ci­ją. Kai­na pri­klau­so ir nuo ant imp­lan­to pa­si­rink­to pro­te­zo. Jų kai­na la­bai įvai­ri, ta­čiau ko­ky­bę pa­sa­ko ne ji, o kom­pa­ni­jos pa­ti­ki­mu­mas.

Pa­si­rink­to pro­te­zo kai­na pri­klau­so nuo jo ti­po, ga­mi­ni­mo bū­do. Ant imp­lan­to yra pri­su­ka­ma at­ra­ma, ku­ri at­sto­ja dan­ties vai­ni­ką. Ji ga­li bū­ti stan­dar­ti­nė, pa­siū­ly­ta ga­min­to­jo, ar­ba in­di­vi­dua­li. Stan­dar­ti­nė at­ra­ma kai­nuo­ja ma­žiau nei in­di­vi­dua­li, ta­čiau ge­res­nė pro­te­zo ko­ky­bė ir es­te­ti­nis vaiz­das pa­sie­kia­mas ga­mi­nant in­di­vi­dua­lią. Ant imp­lan­tų fik­suo­ja­mi pro­te­zai daž­niau­siai ga­mi­na­mi iš me­ta­lo ke­ra­mi­kos. Ga­li­ma ga­min­ti ir cir­ko­nio ke­ra­mi­kos pro­te­zus, ta­čiau jie yra bran­ges­ni.

Ats­ta­tant vi­są žan­di­kau­lį su imp­lan­tais, pro­te­zai ga­li bū­ti ga­mi­na­mi iš me­ta­lo ke­ra­mi­kos su dirb­ti­nė­mis dan­te­no­mis, be jų ar ne­tgi nau­do­jant spe­cia­liu bū­du pa­ga­min­tus plas­ti­ki­nius pro­te­zus su dan­te­no­mis.

Nėš­tu­mo me­tu imp­lan­ta­ci­ją ver­čiau ati­dė­ti. Ne­pa­kan­ka­ma ar­ba blo­ga bur­nos hi­gie­na taip pat yra la­bai di­de­lis ri­zi­kos veiks­nys, ga­lin­tis są­ly­go­ti imp­lan­ta­ci­jos ne­sėk­mę.

Kiek imp­lan­tų rei­kia?

Tai pri­klau­so nuo ne­tek­tų dan­tų skai­čiaus ir pla­nuo­ja­mo pro­te­zo. Pil­ni iši­ma­mi pro­te­zai ga­li bū­ti tvir­ti­na­mi ant dvie­jų imp­lan­tų. Ga­li­te ne­si­bai­min­ti, kad pro­te­zai iš­kris, ir už­tik­rin­tai kram­ty­ti įvai­rius mais­to pro­duk­tus. No­rė­da­mi iš­va­ly­ti sa­vo dan­tų pro­te­zus, ga­li­te juos išim­ti, o jiems pri­tvir­tin­ti ne­rei­kės jo­kių pro­te­zams skir­tų kli­jų.

Sie­kiant, kad dan­tų pro­te­zas lai­ky­tų­si dar tvir­čiau, prie žan­di­kau­ly­je įsrieg­tų dvie­jų ar dau­giau imp­lan­tų pri­tvir­ti­na­ma si­ja. Ji su­tei­kia pa­ti­ki­mą at­ra­mą iši­ma­miems dan­tų pro­te­zams.

Jei imp­lan­tų įsrie­gia­ma dar dau­giau, ant jų tvir­ti­na­mas dan­tų til­tas – nei­ši­ma­mas dan­tų pro­te­zas, kai ant imp­lan­tų tvir­ti­na­mi na­tū­ra­liai at­ro­dan­tys dirb­ti­niai dan­tys. Tai il­ga­lai­kis spren­di­mas, ku­ris lei­džia iš­sau­go­ti žan­di­kau­lio kau­lą, vi­siš­kai at­ku­ria­ma kram­ty­mo funk­ci­ja, iš­lie­ka ne­pa­ki­tęs sko­nio po­jū­tis.

Jei vir­šu­ti­nis žan­di­kau­lis vi­siš­kai be dan­tų, rei­kė­tų 6-8, o apa­ti­niam – 4-6 imp­lan­tų, pri­klau­so­mai nuo pa­si­rink­to pro­te­zo ti­po.

Itin rek­la­muo­ja­ma me­to­di­ka „All-on-4“ lei­džia iš­veng­ti su­dė­tin­gų kau­lo priau­gi­ni­mo ope­ra­ci­jų, nes imp­lan­tai srie­gia­mi į tas žan­di­kau­lio vie­tas, kur už­ten­ka kau­lo. No­rint vi­siš­kai at­kur­ti vie­ną žan­di­kau­lį, vie­toj tra­di­ciš­kai nau­do­ja­mų 6-8 imp­lan­tų nau­do­ja­mi tik ke­tu­ri. Tai iš es­mės kei­čia vi­są gy­dy­mo ei­gą ir iš­lai­das.

Ta­čiau įsrie­gus tik keturis imp­lan­tus pa­di­dė­ja ti­ki­my­bė, kad su­lūš ant jų pa­ga­min­tas pro­te­zas, nes jį vei­kia di­des­nės lau­ži­mo jė­gos. Rei­kė­tų at­si­žvelg­ti ir į am­žių. Jei žmo­gus jau­no ar vi­du­ti­nio am­žiaus – tai ke­tu­ri imp­lan­tai tik­rai nė­ra pa­ti­ki­ma, nes su­si­da­rys lė­ti­nis me­ta­lo „nuo­var­gis“ – jis ga­li su­lūž­ti.

Daug gir­di­me apie vien­mo­men­tės imp­lan­ta­ci­jos pri­va­lu­mus. Tai ga­li­my­bė įso­din­ti imp­lan­tą į ką tik pa­ša­lin­to dan­ties vie­tą. Ant imp­lan­to iš kar­to pri­tvir­ti­na­mi lai­ki­ni dan­tys, o po ke­lių mė­ne­sių jie pa­kei­čia­mi nuo­la­ti­niais. Ta­čiau tai la­bai ri­zi­kin­ga pro­ce­dū­ra, nes imp­lan­tas įsrie­gia­mas į dar ne­su­gi­ju­sį kau­lą, ku­rio for­ma gy­da­ma kei­čia­si, to­dėl pa­tar­ti­na iš­trau­kus dan­tį pa­lauk­ti bent du mė­ne­sius ir tik ta­da at­lik­ti imp­lan­ta­ci­jos pro­ce­dū­rą.

Il­gaam­žiš­ku­mas…

Il­ga­lai­kė imp­lan­tų sėk­mė pri­klau­so nuo dau­ge­lio fak­to­rių, pir­miau­sia – nuo kau­lo sto­rio ir ko­ky­bės. Kuo dau­giau ir kuo ge­res­nės ko­ky­bės kau­las, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, kad imp­lan­tas pri­gis ge­riau ir il­gam. Be abe­jo, imp­lan­tų il­gaam­žiš­ku­mui la­bai di­de­lę įta­ką tu­ri pa­cien­to as­me­ni­nė imp­lan­tų prie­žiū­ra pa­si­bai­gus gy­dy­mui. Kas 4-6 mė­ne­sius imp­lan­tus rei­kia pro­fe­sio­na­liai va­ly­ti pas bur­nos hi­gie­nis­tą ir bent kas me­tus at­vyk­ti pa­tik­rin­ti pas odon­to­lo­gą. Tre­čias nu­le­mian­tis fak­to­rius yra imp­lan­tuo­jan­čio gy­dy­to­jo pa­tir­tis ir ge­bė­ji­mai. Svar­bus fak­to­rius yra ir ko­ky­biš­kai at­lik­tas pro­te­za­vi­mas.

Dan­tų imp­lan­tų ne­vei­kia dan­tų ka­rie­sas, bet jų ne­tek­ti ga­li­ma dėl pe­riimp­lan­ti­to – glei­vi­nės ar kau­lo už­de­gi­mo ap­link imp­lan­tus. Jis ga­li są­ly­go­ti kau­lo ne­te­ki­mą, o šis – imp­lan­to pra­ra­di­mą. Daž­niau pe­riimp­lan­ti­tas pa­si­reiš­kia daug rū­kan­tiems, ser­gan­tiems dia­be­tu, pra­stai be­si­lai­kan­tiems bur­nos hi­gie­nos ir kai glei­vi­nė ap­link imp­lan­tą yra plo­na.

Ne­ga­li­ma gal­vo­ti, kad dan­tų pa­kei­ti­mas imp­lan­tais – tai gy­dy­mas vi­sam gy­ve­ni­mui. Šis gy­dy­mo bū­das nė­ra pi­gus, ta­čiau tin­ka­mai pri­žiū­ri­mi nau­ji dan­tys tar­naus il­gai ir bent tam tik­rą lai­ką iš­veng­si­te iši­ma­mų pro­te­zų.

 

Ag­nė Markevičienė (Gairionytė)

2012-10-13 10:45 

http://etaplius.lt/kuo-pa%C2%ADkeis%C2%ADti-ne%C2%ADtek%C2%ADta-dan%C2%ADti/