Džiaugiamės daugiau nei
1000 sugrąžintų šypsenų

Atstatymas po traumų

  • Natūralus dantų estetikos atstatymas
  • Funkcijos grąžinimas
  • Nuskilusio danties dalies fiksavimas
Protinga atidėti mokėjimus, o ne šypseną!
inbank odontologinės paslaugos išsimokėtinai

Dan­tų trau­mos daž­nai įvyks­ta spor­tuo­jant, žaidžiant, bėgiojant, kren­tant, ava­ri­jų, bui­ti­nių konflik­tų me­tu.

Įvy­kus nuo­la­ti­nių dan­tų trau­mai, nepriklausomai nuo jūsų amžiaus, svar­biau­sia kuo sku­biau kreip­tis į gy­dy­to­ją odon­to­lo­gą, ne­svar­bu, ar dan­tį iš­si­mu­šė­te, nu­si­skė­lė­te, ar tik už­si­ga­vo­te, nes gy­dy­mo sėk­mė yra tie­sio­giai su­si­ju­si su lai­ku, praė­ju­siu nuo trau­mi­nio pa­žei­di­mo iki pa­gal­bos su­tei­ki­mo. Trau­mos me­tu ga­li įvyk­ti dan­ties, jį su­pan­čių au­di­nių pa­žei­di­mai, taip pat vei­do, odos, bur­nos glei­vi­nės su­ža­lo­ji­mai, kirs­ti­nės bei plėš­ti­nės žaiz­dos. Taip pat ga­li žū­ti dan­ties gy­va­sis au­di­nys – pul­pa, pa­kis­ti dan­ties ju­ti­mai ar spal­va. Žu­vus pul­pai, dan­tį ga­li pra­dė­ti skau­dė­ti, for­muo­tis pū­li­niai, dan­tų šak­nų cis­tos. Po to ga­li iš­si­vys­ty­ti vė­ly­ves­nės dan­tų trau­mų komp­li­ka­ci­jos, pa­vyz­džiui, vi­di­nis ir išo­ri­nis dan­ties šak­nies tir­pi­mas ar­ba dan­ties šak­nies suau­gi­mas su kau­lu. Dėl šių prie­žas­čių ga­li­ma ne­tgi pra­ras­ti dan­tis. Ga­li bū­ti pa­žeis­ti net ir gre­ti­mi dan­tys, at­ro­dan­tys lyg bū­tų ne­nu­ken­tė­ję.

Jo­kiu bū­du neiš­mes­ki­te ar­ba sten­ki­tės įvy­kio vie­to­je su­ras­ti net ir ma­žiau­sią ski­lu­sią dan­ties da­lį, nes dan­tį ga­li­ma at­kur­ti, pa­nau­do­jant nu­ski­lu­sį frag­men­tą.

Re­ko­men­duo­ja­ma dan­tį ar dan­ties da­lį trans­por­tuo­ti sei­lė­se (bur­no­je už skruos­to ar in­de, kur yra sei­lių; jei vai­kas ma­žas ir ne­ge­ba lai­ky­ti bur­no­je, tai ga­li pa­da­ry­ti tė­vai), vė­sia­me pie­ne ar fi­zio­lo­gi­nia­me tir­pa­le (jei sku­biai įma­no­ma jų gau­ti). Vie­toj vais­ti­nė­se par­duo­da­mo fi­zio­lo­gi­nio tir­pa­lo ga­li­te nau­do­ti kon­tak­ti­niams lę­šiams lai­ky­ti skir­tą skys­tį. Van­duo, kaip skys­tis, pa­si­ren­ka­mas blo­giau­siu at­ve­ju, nes suar­do dan­ties au­di­nio gy­vy­bin­gas ląs­te­les, ta­čiau ge­riau merk­ti į van­de­nį, nei lai­ky­ti nu­skel­tą dan­ties da­lį ar iš­muš­tą dan­tį sau­sai.

Po gy­dy­mo dan­tis ste­bi­mas pen­ke­rius me­tus. Be to, rei­kia at­sa­kin­gai vyk­dy­ti gy­dy­to­jų nu­ro­dy­mus – ne tik sku­biai kreip­tis pa­gal­bos, bet ir lan­ky­tis vė­liau, nes dan­tų trau­mų baig­tis sun­kiai pro­gno­zuo­ja­ma, o pa­sek­mės kar­tais iš­ryš­kė­ja po il­go lai­ko­tar­pio, kai ka­da pa­cien­tai jau net bū­na pa­mir­šę apie pa­tir­tą trau­mą. Ga­li bū­ti, kad il­gai­niui dan­ties ne­pa­vyks iš­sau­go­ti, bet tin­ka­mai elg­da­mie­si su­ma­žin­si­te ga­li­mų komp­li­ka­ci­jų ri­zi­ką, jos bus leng­ves­nės, ga­liau­siai dan­tis bus iš­sau­go­tas kiek įma­no­ma il­giau.

Specialistai

Estetinio plombavimo ir protezavimo specialistė Agnė Markevičienė

Agnė
Markevičienė

Estetinio plombavimo ir protezavimo specialistė

Burnos Chirurgas Paulius Petravičius

Paulius
Petravičius

Burnos chirurgas

Burnos chirurgas Ernestas Švažas

Ernestas
Švažas

Burnos chirurgas

Dantų atstatymo po traumų atvejai

Dantų atstatymas po traumų
Prieš
Po
Dantų atstatymas po traumų

Mūsų pacientai apie mus

Esu patenkinta pradetu darbu , gydytoju rupestingumu ( mokejimu prieiti … ) , Labai draugiskas kolektyvas 👌 Rekomenduoju

Roberta

Nuostabi klinika, viskas nauja ir tvarkinga, profesionalūs darbuotojai, malonus bendravimas, puikus kokybės ir kainos santykis. Esu labai patenkinta šios klinikos darbu.

Karolina

Puiki klinika, dar puikesnis kolektyvas! ❤️ Nepaliko bėdoje, padėjo viskuom kuom tik galėjo. ✨ Nuostabus komandinis darbas ir rūpestis pacientu! Didžiulis ačiū gyd. odontologams Agnei kuri priėmė ir Domantui, bei klinikos chirurgui Pauliui!

Akvilė