Žemaitės g. 17, Šiauliai
8:00-19:00

Paslaugos

Dantų balinimas

Žavi žmogaus šypsena priklauso nuo gražių ir svarbiausia, sveikų dantų. Vienas svarbesnių faktorių, lemiančių dantų grožį yra dantų spalva. Balti ir šviesūs dantys atrodo kur kas estetiškiau ir patraukliau.

Dan­tų ba­li­ni­mas tam­pa vis po­pu­lia­res­ne kos­me­ti­ne pro­ce­dū­ra, nes žmo­nės no­ri at­ro­dy­ti jau­nes­ni, pa­trauk­les­ni, la­biau pa­si­ti­kin­tys sa­vi­mi, lai­min­ges­ni ir sėk­min­ges­ni tiek dar­be, tiek gy­ve­ni­me. 

Dantų balinimas – tai dantų spalvos šviesinimas, naudojant cheminius preparatus.
Tra­di­ciš­kai dan­tys ba­li­na­mi van­de­ni­lio ar­ba kar­ba­mi­do pe­rok­si­du. Kar­ba­mi­do pe­rok­si­das iš lė­to sky­la bur­no­je į van­de­ni­lio pe­rok­si­dą (rea­guo­da­mas su van­de­niu iš sei­lių). Už­te­ptas ant dan­tų, pe­rok­si­das sky­la į van­de­nį ir lais­vą­jį de­guo­nį. Bū­da­mas che­miš­kai la­bai ak­ty­vus, ok­si­duo­da­ma­sis jis skai­do di­des­nius or­ga­ni­nius jun­gi­nius į smul­kes­nius. Di­de­lės mo­le­ku­lės dan­tų ema­lio vi­du­je yra pig­men­tuo­ti jun­gi­niai. Vei­kia­mi de­guo­nies, jie sky­la į trum­pes­nes ang­lies gran­di­nes tu­rin­čius jun­gi­nius. Spal­vą tu­rin­tys jun­gi­niai iš­bą­la.

 

Dantų balinimo taikyti negalima:

 • jaunesniems nei 18m amžiaus pacientams
 • nėščioms ir maitinančioms moterims
 • sergantiems dantų burnos gleivinės ligomis, gingivtu, periodontitu
 • sergantiems virškinimo sistemos ligomis (gastritu, skrandžio opa, dvylikapirštės žarnos opa)
 • turintiems kariozinių burnos ertmės pažeidimų
 • rūkaliams ir alkoholikams,
 • ypač jautrius dantis turintiems,
 • turintiems iki vėžinių ir vėžinių susirgimų burnoje
 • sergantiems bulimija, nes jų emalis suplonėjęs
 • nešiojantiems breketus
 • alergiškiem balinamosioms, nujautrinamosisoms medžiagoms
 • nerealių lūkesčių turintiems pacientams arba turintiems priklausomybę balinimui

 

Pro­fe­sio­na­lūs dan­tų ba­li­ni­mo bū­dai:
 

1.Dantų balinimas namuose kapomis

Dantų balinimas kapomis yra populiariausias būdas balinti dantis. Tai pigesnė procedūra nei dantų balinimas odontologo kabinete. Be to, tas pačias kapas galima naudoti ir pakartotinio balinimo metu, taip pat į jas galima įdėti dantų jautrumą mažinančios medžiagos po balinimo procedūrų.

 

Kaip  vyksta balinimas namuose?

 • Odontologas nuima dantų atspaudus.
 • Pagal juos dantų technikų laboratorijoje gaminamos individualios dantų kapos. Ka­pos yra pa­ga­min­tos iš elas­tin­gos me­džia­gos ir ne­su­ke­lia bur­no­je dis­kom­for­to jaus­mo, ap­sau­go ap­lin­ki­nius au­di­nius nuo pa­žei­di­mų.
 • Išsivalius dantis ir  įs­pau­dus į kapų vi­dų ba­li­na­mo­sios že­lė, kapos už­de­da­mos ant dan­tų. Laikoma pagal gamintojo rekomendacijas. Na­mie sau­gu­mo su­me­ti­mais nau­do­ja­mos silp­nes­nės kon­cent­ra­ci­jos ba­li­ni­mo me­džia­gos.
 • Dantys ir kapos praskalaujamos vandeniu.
 • Procedūra kartojama 10-14 kartų

2. Kabinetinis (ofisinis) dantų balinimas

Dantų balinimas odontologijos klinikoje yra brangesnis, bet greitesnis būdas lyginant su dantų balinimu namuose.
Procedūra paprastai užtrunka 1 valandą. Rezultatas matomas iš karto – dantys tampa keliais tonais baltesni. 
Priklausomai nuo dantų spalvos, rekomenduojama atlikti 2 – 3 dantų balinimo procedūras.

 

Kaip tai vyksta?

 • Izoliuojamos dantenos , kad balinimo medžiaga nepatektų ant jų
 • Dantys padengiami balinimo geliu (stipresnės koncentracijos nei balinant namuose)
 • Balinimo gelio veikimas gali būti aktyvinamas lempos šviesa
 • Išbalinti dantys padengiami nujautrinančiu geliu .

 

Svar­bu pri­si­min­ti, kad iš­ba­lin­ti ga­li­ma tik na­tū­ra­lius dan­tis. Plom­bos, negyvi dantys, pro­te­zai, vai­ni­kė­liai į ba­li­ni­mo me­džia­gą ne­rea­guo­ja. O plombavimas ir protezavimas turi būti atliekami po balinimo, praėjus mažiausiai dviems savaitėms, kad iš dentino visiškai pasišalintų peroksido likučiai, kurie trukdo plombų adhezijai su danties paviršiumi ir stabilizuotųsi danties spalva.

Po dantų balinimo vyksta lėtas spalvos grįžimas, todėl po tam tikro laiko daliai pacientų reikalingos kartotinės dantų balinimo procedūros. Dantų spalvos pokyčiai trejus metus po balinimo išlieka 63 proc. pacientų ir mažiausiai 35 proc. pacientų dantų spalvos pokyčiai išlieka septynerius metus. Dantų balinimo prognozė priklauso nuo paciento burnos higienos ir sąlyčio su dažančiais reagentais (pvz., rūkymas, kavos, arbatos, natūralių sulčių, raudonojo vyno vartojimas).

Dantų balinimo šalutinis poveikis ir komplikacijos

Stiprių pakenkimų nebūna, bet balinami dantys neišvengiamai minkštėja. Todėl po procedūrų naudojami fluorido preparatai dantų kietumui grąžinti. Balinami dantys ne tik minkštėja, bet ir greičiau dyla. Dantų balinimą spartinant šiluma – lempomis, lazeriu, procesas paspartėja, bet išauga ir rizika. Ir priešingai, kuo dantys balinami švelniau, palengva, kuo mažesnės koncentracijos preparatas, tuo mažiau jie pažeidžiami. Svarbiausia procedūrą patikėti profesionalams.
Odon­to­lo­gas pa­rinks tin­ka­miau­sią bū­dą, įspės apie ri­zi­ką, pa­tars, kaip elg­tis iš­ba­li­nus dan­tis.
 

Prieš ba­li­nant dan­tis bū­ti­na nu­va­ly­ti dan­tų ap­na­šas ir ak­me­nis, tad bū­ti­na ap­si­lan­ky­ti pas bur­nos hi­gie­nis­tą.

 
Ša­lu­ti­niai reiš­ki­niai yra lai­ki­ni: ga­li pa­di­dė­ti dan­tų jaut­ru­mas ir švel­niai su­dirg­ti minkš­tie­ji bur­nos au­di­niai, ypač dan­te­nos. Abu šie reiš­ki­niai yra lai­ki­ni ir bai­gus ba­li­ni­mą praei­na po 1-3 die­nų.

Vidinis pavienių dantų balinimas

Dantų balinimo priemonės neveikia negyvybingų (gydytais datų šaknų kanalais), todėl tokie dantys yra balinami iš vidaus. Balinamoji medžiaga yra įvedama į danties šaknies kanalą ir paliekama savaitei. Procedūra kartojama 4-6 kartus. Kadangi negyvybingų dantų balinimo procesas yra grįžtamas, endodontinį dantų balinimą tenka kartoti kas keleri metai. Norint pakeisti tokio danties spalvą visam laikui, rekomenduojamas danties protezavimas vainikėliu.

Registruokitės konsultacijai

Susisiekite su mumis

Ačiū. Su Jumis darbo valandomis susisieks mūsų darbuotojai