Žemaitės g. 17, Šiauliai
8:00-19:00
Didžiausias įvertinimas - Jūsų šypsena
Visą vasarą Jūsų paslaugoms

Visą vasarą Jūsų paslaugoms

Nors vasara ir atostogų metas, Jūsų patogumui, dirbsime visą vasarą. Registruokitės telefonu 8 655 21155 arba el.paštu info@dantida.lt. Linkime gražių įspūdžių ir šypsenų. 

Pripažinimas mūsų specialistei Agnei Markevičienei

Pripažinimas mūsų specialistei

Geriausia estetinio plombavimo specialistė Šiaurės Lietuvoje - Dantidos gydytoja Agnė Markevičienė

Mes jau dirbame

Mes jau dirbame

Mes jau dirbame!

Maloniai laukiame Jūsų darbo dienomis 8-19val

adresu Žemaitės g. 17, Šiauliai.

Išankstinė registracija telefonu 865521155

Ho­li­vu­di­nė šyp­se­na

Ho­li­vu­di­nė šyp­se­na

Pir­mas žings­nis ke­ly­je į to­bu­lą šyp­se­ną yra tin­ka­ma dan­tų prie­žiū­ra. Pap­ras­ta tai­syk­lė, ku­rios rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti – kas­die­nis dan­tų va­ly­mas. Dau­gu­ma mū­sų pa­gei­dau­ja tu­rė­ti bal­tus lyg per­lai dan­tis.

Kuo pa­keis­ti ne­tek­tą dan­tį?

Kuo pa­keis­ti ne­tek­tą dan­tį?

Pat­rauk­liai at­ro­dan­tys svei­ki dan­tys yra la­bai svar­būs ge­rai mū­sų sa­vi­jau­tai. Dan­tų neiš­sau­go­ju­sio žmo­gaus lau­kia gau­sy­bė ne­pa­to­gu­mų.

Sveiki dantys plati sypsena

Svei­ki dan­tys – pla­ti šyp­se­na

Ar žmo­gus pa­trauk­lus, pri­klau­so ir nuo jo dan­tų. Tas, ku­rio dan­tys yra svei­ki ir ge­rai pri­žiū­rė­ti, švy­tė­te švy­ti ir pa­si­ti­ki sa­vi­mi. Ty­ri­mai pa­tvir­ti­na, kad ge­rai pri­žiū­rė­ti dan­tys pa­da­ro tei­gia­mą įspū­dį

Nuskėlę dantį nelaukite dantukų fėjos

Nuskėlę dantį nelaukite dantukų fėjos

 Dan­tų pa­žei­di­mai ga­li bū­ti ne­tgi pa­vo­jin­ges­ni nei ki­ti kū­no su­ža­lo­ji­mai, nes dan­tys ne­su­gy­ja kaip ki­ti kau­lai, o pa­sek­mės ga­li bū­ti jun­ta­mos vi­są gy­ve­ni­mą.

Mie­gas tam­pa iš­sva­jo­ta pra­ban­ga

Mie­gas tam­pa iš­sva­jo­ta pra­ban­ga

Žmo­gus mie­go ka­ra­lys­tė­je pra­lei­džia be­veik treč­da­lį sa­vo gy­ve­ni­mo. Nuo mie­go ko­ky­bės pri­klau­so jo fi­zi­nė ir emo­ci­nė bū­se­na.

Susisiekite su mumis

Ačiū. Su Jumis darbo valandomis susisieks mūsų darbuotojai