Žemaitės g. 17, Šiauliai
8:00-19:00
Didžiausias įvertinimas - Jūsų šypsena
Ruduo - puikus metas pasirūpinti savo burnos sveikata

Ruduo - puikus metas pasirūpinti savo burnos sveikata

Kviečiame pas mus:

  • Burnos higienos procedūrai
  • Dantų balinimui
  • Dantų gydymui
  • Šaknų kanalų pergydymui
  • Chriruginėms burnos procedūroms
  • Periodonto ligų gydymui
  • Protezavimui
  • Estetiniam plombavimui
burnos higienos taisyklės

Penkios burnos higienos taisyklės

Vos penkios taisyklės, kurios leist turėti puikią burnos higienos būklę

Visą vasarą Jūsų paslaugoms

Visą vasarą Jūsų paslaugoms

Nors vasara ir atostogų metas, Jūsų patogumui, dirbsime visą vasarą. Registruokitės telefonu 8 655 21155 arba el.paštu info@dantida.lt. Linkime gražių įspūdžių ir šypsenų. 

Pripažinimas mūsų specialistei Agnei Markevičienei

Pripažinimas mūsų specialistei

Geriausia estetinio plombavimo specialistė Šiaurės Lietuvoje - Dantidos gydytoja Agnė Markevičienė

Mes jau dirbame

Mes jau dirbame

Mes jau dirbame!

Maloniai laukiame Jūsų darbo dienomis 8-19val

adresu Žemaitės g. 17, Šiauliai.

Išankstinė registracija telefonu 865521155

Ho­li­vu­di­nė šyp­se­na

Ho­li­vu­di­nė šyp­se­na

Pir­mas žings­nis ke­ly­je į to­bu­lą šyp­se­ną yra tin­ka­ma dan­tų prie­žiū­ra. Pap­ras­ta tai­syk­lė, ku­rios rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti – kas­die­nis dan­tų va­ly­mas. Dau­gu­ma mū­sų pa­gei­dau­ja tu­rė­ti bal­tus lyg per­lai dan­tis.

Kuo pa­keis­ti ne­tek­tą dan­tį?

Kuo pa­keis­ti ne­tek­tą dan­tį?

Pat­rauk­liai at­ro­dan­tys svei­ki dan­tys yra la­bai svar­būs ge­rai mū­sų sa­vi­jau­tai. Dan­tų neiš­sau­go­ju­sio žmo­gaus lau­kia gau­sy­bė ne­pa­to­gu­mų.

Sveiki dantys plati sypsena

Svei­ki dan­tys – pla­ti šyp­se­na

Ar žmo­gus pa­trauk­lus, pri­klau­so ir nuo jo dan­tų. Tas, ku­rio dan­tys yra svei­ki ir ge­rai pri­žiū­rė­ti, švy­tė­te švy­ti ir pa­si­ti­ki sa­vi­mi. Ty­ri­mai pa­tvir­ti­na, kad ge­rai pri­žiū­rė­ti dan­tys pa­da­ro tei­gia­mą įspū­dį

Nuskėlę dantį nelaukite dantukų fėjos

Nuskėlę dantį nelaukite dantukų fėjos

 Dan­tų pa­žei­di­mai ga­li bū­ti ne­tgi pa­vo­jin­ges­ni nei ki­ti kū­no su­ža­lo­ji­mai, nes dan­tys ne­su­gy­ja kaip ki­ti kau­lai, o pa­sek­mės ga­li bū­ti jun­ta­mos vi­są gy­ve­ni­mą.

Mie­gas tam­pa iš­sva­jo­ta pra­ban­ga

Mie­gas tam­pa iš­sva­jo­ta pra­ban­ga

Žmo­gus mie­go ka­ra­lys­tė­je pra­lei­džia be­veik treč­da­lį sa­vo gy­ve­ni­mo. Nuo mie­go ko­ky­bės pri­klau­so jo fi­zi­nė ir emo­ci­nė bū­se­na.

Susisiekite su mumis

Ačiū. Su Jumis darbo valandomis susisieks mūsų darbuotojai